Three Phase Electric

Iron (2/2)

  • 37.043TECCB3-225S, Three Phase Electric Motor 37KW, 4 Pole, B3. CAST IRON
  • 37.043TECCB35-225S, Three Phase Electric Motor 37KW, 4 Pole, B35. CAST IRON
  • 315.023TECCB35-355L, Three Phase Electric Motor 315KW, 2 Pole, B35. CAST IRON
  • 1.543TECCB3-90L, Three Phase Electric Motor 1.5KW, 4 Pole, B3. CAST IRON